Zpět

Zápis dětí do mateřských škol ve dnech 3. a 4. května 2023 (informace k zápisu)

Zpět na seznam článků

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

odkaz: https://www.4msmost.cz/zapis/zapis-2023

Plakát k zápisu do mateřských škol pro školní rok 2023/2024.

Organizace zápisu:

Termín zápisu:

 • Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, 3. 5. 2023 od 13,00 do 17,00 hodin a 4. 5. 2023 od 13,00 hodin do 16,00 hodin.

 Místo zápisu:

 • Zápis do MŠ Růžová se koná v hlavní budově MŠ Růžová 1427. 
 • Zápis do MŠ Františka Malíka se koná na hlavní budově MŠ Františka Malíka 974.
 • Zápis do MŠ Jana Kříže se koná v budově MŠ Jana Kříže 847.
 • Zápis do MŠ Komořanskáse koná v hlavní budově MŠ Komořanská 799. 
CO S SEBOU K ZÁPISU?
Občanský průkaz zákonného zástupce
Rodný list dítěte
Vytištěná elektronická žádost   ( Po registraci Vám dorazí žádost do emailu. Žádost je nutné vytisknout  a ve Vámi zvolený den a čas donesete do vybrané mateřské školy i s potvrzením od lékaře).
Doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud nejste občan ČR
Doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.). 
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Počínaje dnem 1. 9. 2023 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2023 dosáhlo pěti let a více a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. 

PŘIJETÍ DÍTĚTE MLADŠÍHO 3LET

Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., v platném znění.  Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.
Na přijetí dítěte mladšího 3let není právní nárok.

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

 1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2023 dosáhnou 5 let věku. *
 2. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2023 dosáhnou 4 let věku. *
 3. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2023 dosáhnou 3 let věku. *
 4. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou oblast mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2023 dosáhnou 5 let věku. *

* Upřednostnění se týká dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ust. §20 odst. 2 písm. d) školského zákona, a děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje MŠ.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  č. 6/2021

kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

Odkaz na "Mapový portál" s interaktivní mapou školských obvodů MŠ a ZŠ, ve kterém lze vyhledávat spádovou školu dle bydliště: https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/?typ=ms

ORGANIZACE ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

 • Zápis proběhne kombinací elektronické a prezenční formy.
 • Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání - Přihlášku vyplníte elektronicky pomocí aplikace "online zápis do MŠ" do Vámi vybrané MŠ:
 • V rámci 4.MŠ (MŠ Růžová, MŠ Fr. Malíka, MŠ J.Kříže a MŠ Komořanská) stačí provést zápis pouze na jedné Vámi vybrané naší mateřské škole. 
MŠ Růžová 
MŠ Jana Kříže 
MŠ Františka Malíka 
MŠ Komořanská      

2. května až 16. května 2023

Otevření systému pro elektronické podání přihlášky.

Po registraci Vám dorazí žádost do emailu. ( Žádost je nutné vytisknout  a ve Vámi zvolený den a čas donnést do vybrané mateřské školy i s potvrzením od lékaře). Prosím dbejte na správné vyplnění adresy dle občanského průkazu.

Možnost rezervace data a času (v aplikaci "Online zápis do školy")  pro absolvování prezenční formy zápisu v prostorách školy ve dnech 3. a 4. května 2023 mezi 13:00 až 17:00 hod. bude možné 2. května od 6:00 hod. do 24:00 hod. Po tomto datu bude možné dále podávat elektronickou přihlášku k zápisu Vašeho dítěte, a to až do 16. května 2023. Pro osobní předání přihlášky si zavoláte o termín  na telefonní číslo Vámi vybrané školy.

3. a 4. května 2023

Prezenční část zápisu dětí v prostorách školy, kterou jste si vybrali, a to 3. 5. od 13:00 do 17:00 hod. a 4. 5. od 13:00 do 16 hod. dle harmonogramu přihlášených dětí k zápisu (rezervace termínu 2. 5. 2023 přes aplikaci ZapisyOnline.cz ).

Nutné donést potřebné dokumenty k zápisu

Potvrzení od lékaře je nutno doložit  v den zápisu nebo do 12. 5. 2023   

16. května 2023

Nejzazší termín doručení podepsané přihlášky dítěte na adresu školy a doručení potvrzení od lékaře ( formulář ke stažení zde)

31. května 2023

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly (generováno automaticky na elektroncké přihlášce) ve vývěsní skříni mateřské školy a na webových stránkách školy Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude předáno osobně dne 31. 5. 2022 a 1.6. 2023v písemné podobě. 

Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2023 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2023 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy  nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Formulář k ZÁPISU  pro Individuální vzdělávání, Potvrzení od lékaře pro MŠ KE STAŽENÍ :

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Potvrzení od lékaře pro MŠ